รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนางกวินธิดา คำกา ครูประจำชั้น ป.3./1 ปรากฎว่า การจัดแต่งบรรยากาศในชั้นเรียนดีมาก บริเวณสะอาดน่าเรียน การจัดจุดเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตรได้ดี ชัดเจน บริเวณทั้งในและนอกห้องเรียน จัดวางโต๊ะวางเจลหน้าห้องเรียน มีเฟสชิวและหน้ากากอนามัยไว้ให้นักเรียนเรียบร้อย แต่แนะนำให้วางนาฬิกาไว้หน้าห้องเรียนให้ชัดเจน และรายงานผลอีกครั้ง
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มิถุนายน 2563
ข้าพเจ้านางสาวกวินธิดา คำกา ต้องของคุณ ท่านผู้อำนวยการ นางสาวธมนวรรณ ตระกรุดเพ็ง และนางสาวบังอรเป็นอย่างสูง ข้าพเจ้าไปรับเปลี่ยนนาฬิกา ดังที่ท่านแนะนำมาเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณคำแนะนำติชมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่ในอาชีพต่อไป
นางกวินธิดา สุรภาพมงคล
ครู
1 กรกฎาคม 2563

ข้าพเจ้านางสาวกวินธิดา คำกา ต้องของคุณ ท่านผู้อำนวยการ นางสาวธมนวรรณ ตระกรุดเพ็ง และนางสาวบังอรเป็นอย่างสูง ข้าพเจ้าไปรับเปลี่ยนนาฬิกา ดังที่ท่านแนะนำมาเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณคำแนะนำติชมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่ในอาชีพต่อไป
นางกวินธิดา สุรภาพมงคล
ครู
1 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้