รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนางสาวเพชรดา คุ้มทรัพย์ ครูประจำชั้น ป.1/2 ปรากฎว่า การจัดแต่งบรรยากาศในชั้นเรียนดี แต่ยังขาดการจัดจุดเว้นระยะห่าง บริเวณทั้งในและนอกห้องเรียน แต่ยังขาดโต๊ะวางเจลหน้าห้องเรียน จึงแนะนำให้จัดหาโต๊ะเพื่อวางเจล การเว้นระยะห่าง จัดโต๊ะเก้าอี้ให้เรียบร้อยพร้อมทั้งทำความสะอาด ซึ่งความพร้อมยังไม่ได้ เมื่อปรับปรุงแล้วให้รายงานผลอีกครั้ง
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มิถุนายน 2563
ข้าพเจ้านางสาวเพชรดา คุ้มทรัพย์ ครูประจำชั้น ป.1/2 ได้ทำการจัดตกแต่งห้องเรียนและเพิ่มเติมจุดต่างๆ หลังจากได้รับการนิเทศ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ดังต่อไปนี้ จุดเว้นระยะห่าง โต๊ะวางเจลหน้าห้องเรียน นาฬิกาแขวนผนัง และความสะอาดภายในห้องเรียน
นางสาวเพชรดา คุ้มทรัพย์
ครูอัตราจ้าง
1 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้