รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนางอรุณ พงษ์ศรี ครูประจำชั้น ป.2/2 ปรากฎว่า มีการจัดแต่งบรรยากาศในชั้นเรียน บริเวณสะอาดน่าเรียน การจัดจุดเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตรได้ดี ชัดเจน บริเวณทั้งในและนอกห้องเรียน แต่ยังขาดโต๊ะวางเจลหน้าห้องเรียน จึงแนะนำให้จัดหาโต๊ะเพื่อวางเจล นำทีวีที่ใช้ไม่ได้ออกและนำนาฬิกาแขวนไว้หน้าห้องเรียนและรายงานผลอีกครั้ง
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มิถุนายน 2563
ขอบคุณคณะนิเทศติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอม ข้าพเจ้าได้จัดโต๊ะวางเจลหน้าห้อง และนำนาฬิกาแขวนไว้หน้าห้องเรียบร้อย ส่วนทีวีรอช่างนำทีวีใหม่มาติดตั้งและถอดทีวีเก่าออก
นางอรุณ พงษ์ศรี
ครู
30 มิถุนายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้