รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนางสาวจันจิรา ปลายชัยภูมิ ครูประจำชั้น ป.5/2 ปรากฎว่า มีการจัดแต่งบรรยากาศในชั้นเรียน บริเวณสะอาดน่าเรียน การจัดจุดเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตรได้ดี ชัดเจน บริเวณทั้งในและนอกห้องเรียน แต่ยังขาดโต๊ะวางเจลหน้าห้องเรียน จัดตกแต่งสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมและให้ดูแลเรื่องความสะอาดบริเวณกำแพง จึงแนะนำให้ปรับปรุง และรายงานผลอีกครั้ง
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มิถุนายน 2563
จากที่ได้รับการนิเทศห้องเรียน ข้าพเจ้าได้แก้ไข ปรับปรุง และได้จัดเตรียมโต๊ะวางเจลล้างมือเรียบร้อยแล้ว
นางสาวจันจิรา ปลายชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
29 มิถุนายน 2563

จากที่ได้รับการนิเทศห้องเรียน ข้าพเจ้าได้แก้ไข ปรับปรุง และได้จัดเตรียมโต๊ะวางเจลล้างมือเรียบร้อยแล้ว
นางสาวจันจิรา ปลายชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
29 มิถุนายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้