รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนางจิตตาภา มีแสง ครูประจำชั้น อนุบาล 3 ทั้ง 2 ห้อง ปรากฎว่า การจัดแต่งบรรยากาศในชั้นเรียนดีมาก บริเวณสะอาดน่าเรียน การจัดทำสื่อการสอนเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดจุดเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตรได้ดี ชัดเจน บริเวณทั้งในและนอกห้องเรียน พร้อมทั้งได้จัดเตรียมเจลและโต๊ะวางเจล และหน้ากากอนามัยสำรองไว้ให้กับนักเรียนเรียบร้อย ขอชื่นชมการจัดเตรียมความพร้อมของชั้นอนุบาล 3 มีความพร้อม 100%
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มิถุนายน 2563
ข้าพเจ้านางจิตตาภา มีแสง ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3 ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยและคณะครูที่ติดตาม ที่มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าจะรักษาและพัฒนาการทำงานให้ดีต่อไปและจะเป็นแบบอย่างที่ดี ให้การช่วยเหลือแนะนำการเตรียมความพร้อมให้แก่เพื่อนครูและนักเรียนให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
นางจิตตาภา มีแสง
ครู
27 มิถุนายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้