รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนางวิภารัตน์ สนุ่นดี ครูประจำชั้น อนุบาล 2 ปรากฎว่า การจัดแต่งบรรยากาศในชั้นเรียนดีมาก บริเวณสะอาดน่าเรียน การจัดจุดเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตรได้ดี ชัดเจน บริเวณทั้งในและนอกห้องเรียน แต่ยังขาดโต๊ะวางเจลหน้าห้องเรียน จึงแนะนำให้จัดหาโต๊ะเพื่อวางเจล และรายงานผลอีกครั้ง
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มิถุนายน 2563
ข้าพเจ้า นางวิภารัตน์ สนุ่นดี ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เรื่องการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการได้แนะนำให้ข้าพเจ้าจัดเตรียมโต๊ะเจลล้างมือนั้น บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดเตรียมโต๊ะเจลล้างมือไว้หน้าห้องเรียบร้อยแล้วค่ะ
นางวิภารัตน์ สนุ่นดี
ครูผู้ช่วย
1 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้