รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก ครูวิชาการ ได้เข้านิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในสถานการณ์โควิด-19 ของนางสาวอุมาพร ต่อสกุล ชั้นอนุบาล 1 (เตรียมอนุบาล/อบต.) จัดทำจุดมาร์คเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตรภายในห้องเรียน มีเจลสำหรับการจัดเตรียมห้องเรียนความสะอาด จุดมาร์คต่างๆ แนะนำให้จัดบรรยากาศในห้องเรียนสีสันให้มากขึ้น การตกแต่งฝาผนัง จัดเตรียมนาฬิกาแขวนหน้าชั้นเรียน และทำรายงานอีกครั้ง
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มิถุนายน 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้