รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนางสาวนันทิชา โพธิ์นอก ครูประจำชั้น อนุบาล 1 (เตรียมอนุบาล/อบต.) ปรากฎว่า การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนดีแต่อยากให้เพิ่มเติมการจัดบอร์ดหน้าห้องไม่ควรว่างไว้ การจัดจุดเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตรได้ดี ชัดเจน บริเวณทั้งในและนอกห้องเรียนสะอาดน่าเรียน จุดมาร์คเว้นระยะห่างและโต๊ะวางเจลแอลกอฮอล์หน้าห้องมีแล้ว จึงแนะนำให้จัดหานาฬิกาแขวนหน้าชั้นเรียน ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ปรับปรุงและรายงานผลอีกครั้ง
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มิถุนายน 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้