รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนายจักรกริช อุ่มชะอุ้ม ครูประจำชั้น ป.4/2 ปรากฎว่า การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนดี ทำให้น่าเรียนยิ่งขึ้นได้จัดโต๊ะให้เว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร แต่ขาดเก้าอี้ จึงแนะนำให้ทำจุดมาร์คเว้นระยะห่าง โต๊ะวางเจลแอลกอฮอล์หน้าห้อง และจัดหานาฬิกาแขวนหน้าชั้นเรียน ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ปรับปรุงและรายงานผลอีกครั้ง
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มิถุนายน 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้