รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนางสาวศิริวิภา เภาพาน ครูประจำชั้น ป.4/1 ปรากฎว่า ได้จัดโต๊ะเก้าอี้ให้เว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร แนะนำให้ทำการตกแต่งบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าเรียน ไม่มีจุดมาร์คเว้นระยะห่าง โต๊ะวางเจลแอลกอฮอล์หน้าห้อง ขาดถังขยะและนาฬิกาแขวนหน้าห้อง ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ปรับปรุงและรายงานผลอีกครั้ง
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มิถุนายน 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้