รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
9 พ.ค. 63 นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน >>นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่1 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >> โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 พค 63 >> สำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลโทรทัศน์ มือถือ และช่องทางอื่นๆ >> ด้วยคณะครูร่วมกันจัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯมอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 >> ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การสอน และเครื่องรับสัญญาณ DLTV รับชมได้ 70 % ผ่านโทรทัศน์ และเรียนรู้ผ่าน youtube >> คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน/และมอบใบงานในสัปดาห์ต่อไป >>การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน + ครู +ผู้ปกครอง +นักเรียน จะมีกลุ่ม line และ facebook app zoom (นักเรียนมัธยม) >> ขอขอบพระคุณ คณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผปค.และให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้
นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 มิถุนายน 2563
ข้าพเจ้านางอาพร วิริยะไพศาลพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบึงนาจาน ได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมด้วย นางอรทัย คุ้มทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference เมื่อรับทราบนโยบายแล้ว จึงจัดตั้งกลุ่มนักเรียนด้วยแอพลิเคชั่น Messenger กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 21 คน เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกัน วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2563 ออกสำรวจความต้องการกล่องดิจิตอล รวมถึงโทรทัศน์ และออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสอบถามความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลจากผู้ปกครอง ในกรณีที่นักเรียนอยู่ต่างจังหวัดได้โทรศัพท์ติดต่อสอบถามเป็นรายบุคคลครบ 21 คน วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2563 จัดเตรียมตารางเรียน ใบความรู้ ใบงาน เครื่องเขียน สำหรับมอบให้นักเรียนและผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2563 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน แจกตารางเรียน ใบความรู้ ใบงาน เครื่องเขียน ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนทางไกลด้วย DLTV ว่ามีระบบการออกอากาศผ่านเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ช่อง DLTV7 การรับชมสดออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV7 และการเรียนผ่านแอพลิเคชั่น dltv ให้เลือกช่องทางในการเรียนตามความเหมาะสมและความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมนัดหมายการส่งใบงานในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 นักเรียนเข้าเรียนทางไกลตามตาราง ในช่องทางที่สะดวกดังกล่าวข้างต้น โดยครูคอยเช็คการเข้าเรียนผ่านแอพลิเคชั่น Messenger ที่ได้ตั้งกลุ่มไว้ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ ครูให้คำแนะนำแก่นักเรียนในช่วงที่เรียนแล้วเกิดปัญหาหรือไม่เข้าใจในบทเรียน ครูคอยติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน แนะนำนักเรียนที่เข้าเรียนออนไลน์ในช่วงเวลาปกติไม่ได้ ให้รับชมย้อนหลังในช่วงเวลา 14.30 น. และช่วงเวลา 20.00 น. สำหรับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณ ครูได้จัดทำใบงานทบทวนความรู้พื้นฐานให้นักเรียนได้เรียนรู้ในช่วงปิดภาคเรียนไปพร้อมกับเพื่อนๆ ครูประจำชั้นรายงานการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนทุกวัน
นางอาพร วิริยะไพศาลพงศ์
ครู
21 พฤษภาคม 2563

รับทราบและดำเนินการต่อไป
นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 พฤษภาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้