รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นิเทศฯ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้สื่อประกอบการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนางนัยนา สามลทา
นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 สิงหาคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้