รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้าได้นิเทศการจัดห้องเรียนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนางภัทราพร ประจำการ เป็นครูประจำชั้น นักเรียนกล้าแสดงออก และทดสอบการอ่านหนังสือนักเรียนอ่านได้ทุกคนมีนักเรียนที่อ่านได้แต่ช้า 2 คน ครูได้ให้เด็กฝึกอ่านสะกดคำซ้ำๆและให้นักเรียนมีส่วนร่วมการสร้างสื่อช่วยอ่าน ขอขอบคุณในการให้ข้อมูลอำนวยความสะดวก
นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 พฤศจิกายน 2563
รับทราบ
นางภัทราพร ประจำการ
ครู
17 มีนาคม 2563

ทราบ
นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 มีนาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้