รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านายมาทวีย์ บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับอีลุม ได้นิเทศห้องเรียนและการเรียนการสอนของ นางสุภาพร พยัคประโคน ครูประจำชั้น ป.3 และ ป.4 ตามนโยบายของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
นายมาทวีย์ บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 พฤศจิกายน 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้