รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางอมรินทร์ เฉยทอง ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ของโรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา พบว่า 1.องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ ดีมาก 2.องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ มีคุณภาพระดับ ดี 3.องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพระดับ ดี 4.องค์ประกอบที่ 4 ด้านภาพความสำเร็จ มีคุณภาพระดับ ดี 5. Best Practice ของโรงเรียน อยู่ในช่วงการพัฒนา ข้อเสนอแนะ ขอให้โรงเรียนดำเนินการ 1. ตรวจสอบ/ซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์การรับสัญญาณและอุปกรณ์การสื่อสารเกี่ยวกับ DLTV ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับตารางการออกอากาศที่นักเรียนได้เรียนรู้ 3. สร้างคุณลักษณะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV) 4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นที่จัดการเรียนการสอนทางไกลที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์
26 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนาขอขอบพระคุณนางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ของโรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา ได้ให้คำแนะนำให้โรงเรียนดำเนินการ ตรวจสอบ/ซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์การรับสัญญาณและอุปกรณ์การสื่อสารเกี่ยวกับ (DLTV)ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับตารางการออกอากาศที่นักเรียนได้เรียนรู้ สร้างคุณลักษณะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV) และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนใกล้เคียงที่จัดการเรียนการสอนทางไกลที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เพื่อมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้เกิดผลกับนักเรียนให้มากที่สุด และจะนำเอาคำแนะนำมาปรับใช้และลงมือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนาขอขอบพระคุณนางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่มานิเทศในครั้งนี้และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูในครั้งนี้เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมา
นางบุษรา เรืองซ้อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้