รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม และประมินผลการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV) การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านเฉลียงทองพบว่า 1. โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นเนื่องจากมีครูไม่ครบชั้น และจัดให้นักเรียนอยู่ในห้องเดียวกันเนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการแบ่งห้องเรียน 3. โรงเรียนใช้คู่มือพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง และได้ใช้ใบงานและตารางสอนของ DLTV มีตารางการสอนซ่อมเสริม 4. โรงเรียนได้มีวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) คือ การจัดทำแบบฝึกหัดและแบบเรียนทุกวิชาและทุกชั่วโมง 5. มีโทรทัศน์ครบทุกระดับชั้นและเหมาะสมกับนักเรียน จุดเด่น คุณครูมีวิธีการสอนที่นำไปเป็นแบบอย่างที่ดี อาคารสถานที่สะอาดร่มรื่น ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาบุคลากรในโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจและจัดการเรียนการสอนได้ดี จุดควรพัฒนา คือ ห้องเรียนยังขาดผลงานนักเรียนที่บ่งบอกว่ายังไม่ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง หรือ Active Learning กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำด้วยตนเอง และเน้นทักษะทางด้านอาชีพ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และรับฟังข้อเสนอแนะจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และร่วมกันพัฒนาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
19 สิงหาคม 2563
รับทราบ
นายคงภัค สงนุ้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้