รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ นายเสถียร มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ นายสุพจน์ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง นายวิชชา อยู่เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าด้วง และ นายสุเมธ จงใจมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวับตะเคียนทอง ได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและสุขภาวะอนามัยโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด (covid-19)ของโรงเรียนบ้านเฉลียงทอง พบว่า โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นในระดับ ป.5 และ ป.6 และได้จัดการเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณตามตารางของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และด้านสุขภาวะนักเรียนและครูได้สวมหน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่าง social distancing มีสภาพภูมิภาพสะอาดร่มรื่น โล่งสะอาด บรรยากาศดี ในห้องเรียนมีบรรยากาศแบบอบอุ่น ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูที่โรงเรียนบ้านเฉลียงทองให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และได้จัดการเรียน การสอนได้อย่างมีคุณภาพ
นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
21 สิงหาคม 2563
หลังจากคณะนิเทศก์ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้ทางวิทยาการคำนวณและสุขภาวะอนามัยโรงเรียน ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามที่ คณะนิเทศก์ได้เสนอะแนะขอขอบคุณคณะนิเทศก์ที่ได้เข้ามานิเทศและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ได้มีกำลังใจในการทำงานและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป
นายพีรวิชญ์ มหายศ
ครูผู้ช่วย
9 กันยายน 2563

ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูที่โรงเรียนบ้านเฉลียงทองให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และได้จัดการเรียน การสอนได้อย่างมีคุณภาพ
นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
6 ธันวาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้