รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียน) ของโรงเรียนบ้านนาทุ่ง ดังรายละเอียดกรอบงานดังนี้ 1. การดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ทางโรงเรียนได้จัดทำนวัตกรรมของโรงเรียน คือ การทำเจลล้างมือด้วยว่านหางจระเข้ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้ใช้กับพืชธรรมชาติที่หาง่ายตามท้องถิ่นของตนเองแล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 2. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทางโรงเรียนได้ดำเนินการทำเตาถ่านไร้ควันจากถัง 200 ลิตร 3. การประเมินคุณธรรมด้านความโปร่งใสในการทำงาน ITA ONLINE โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ศึกษานิเทศก์ได้แนะนำการรายงานข้อมูลในระบบ www.1tambon 1 school .ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อทำความเข้าใจ ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งที่ได้ดำเนินกิจกรรมตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอย่างมีคุณภาพ
นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
11 สิงหาคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้