รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
28 สิงหาคม 2563 นิเทศติดตาม ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร ในการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ปีการศึกษา 2563 ได้กำหนดการจัดกิจกรรม “ชวนน้องรักการอ่าน” ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนตามรูปแบบเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ จำนวน 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองทราย โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ และโรงเรียนบ้านราหุล ซึ่งในการติดตามในครั้งนี้จะมีครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 โรงเรียน เข้าร่วมรับการนิเทศ จากคณะนิเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 อีกจำนวน 10 โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านราหุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบพระคุณ คณะทำงาน คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราหุล คณะครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม ชวนน้องรักการอ่าน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
28 สิงหาคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้