รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
20 ส.ค. 63 นายธีรภัทร ภาวะรีย์ รองผอ สพป.พช3 พร้อมด้วยนายชาตรี ตรีภาค ผอ รร.บ้านวังขอน นางสาวอุบล หมายเทียมกลาง ผอ รร.บ้านทุ่งเศรษฐี นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช ผอ รร บ้านเกาะแก้ว นางอุมาพร อัครางกูร นักวิชาการศึกษา และนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศติดตามบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานดังนี้ 1.การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์Covid-19 2.การเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ 3.และสุขภาวะ ณ โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ อำเภอศรีเทพ ผลการนิเทศติดตาม ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ โควิด19 ด้วยมาตรการความปลอดภัย 6 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัย ลดการแพร่เชื้อโรคด้วย 6 มาตรการหลักคือ 1) มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่ในสถานศึกษา 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกฮอล์อย่างเพียงพอ 4) จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย และ6) ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน โรงเรียนร่มรื่นสวยงาม สะอาด ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องครัว สนามเด็กเล่น พร้อมใช้งาน และปลอดภัย จัดหาหน้ากากอนามัย สำหรับนักเรียน จุดอ่างล้างมือที่หน้าอาคารเรียน ทุกอาคาร 2. การจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ และ Unplug ในวิชาวิทยาการคำนวณ Coding ผ่านเกม กิจกรรมใบงานต่าง ๆ ด้วยวิธีการแก้ไขปัญหาและลำดับขั้นตอนการทำงานทุกชั้นเรียนด้วยคุณครูประจำชั้น 3. สุขภาวะของผู้บริหาร ครูและนักเรียน การดูแลให้ตัวเองและคนรอบข้างปลอดภัย จากการดำรงชีวิตประจำวันและที่โรงเรียน มีการนำอุปกรณ์ของตนเองมาโรงเรียนได้แก่ ขวดน้ำ แก้วน้ำ ยาสีฟัน แปรงฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ โดยไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น 4. จัดการสอนชดเชยสำหรับนักเรียนในช่วงหลังเวลา 14.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ 5. พบปัญหา เรื่อง น้ำสำหรับอุปโภค และบริโภค สำหรับนักเรียน เนื่องจากน้ำประปาในหมู่บ้านน้ำไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายมายังโรงเรียน ด้วยน้ำลดปริมาณลง จึงต้องประสานงานไปยังอบต. เพื่อขอน้ำสำหรับใช้ในโรงอาหาร และห้องสุขา และมีการเก็บน้ำไว้ในถัง เพื่อสำรองไว้ และใช้น้ำด้วยความประหยัด ส่วนน้ำดื่มจัดหาด้วยวิธีการซื้อไว้ให้สำหรับนักเรียน และครู 6. ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังพบปัญหา เนื่องจากเป็นจุดรับสัญญาณการเชื่อมต่อมีปัญหา รับสัญญาณได้ไม่เสถียร กระทบกับการจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV แต่ได้ปรับแก้ไขโดยการใช้สัญญาณจากมือถือของครูผู้สอนเอง และการเตรียมแผนการสอนและใบงานจากคู่มือDLTV แทนสัญญาณสดจากต้นทาง ขอบพระคุณรักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ คณะครูและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือ รายงานผลการดำเนินงานผลการประเมินตนเองด้วย Google form และให้การต้อนรับ อย่างดียิ่ง
นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
20 สิงหาคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้