รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
3 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้า นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ศูนย์พัฒนาวิชาการนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ ใน โครงการ หนึ่งใจ... ให้ธรรมะสัญจร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร บทบาทเยาวชนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จัดโดยองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี จังหวัดหนองคาย โดยพระธรรมวิทย์ ฐานธมโม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมดังนี้ กิจกรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัดในหลักไทย / พัฒนาความคิด กระตุ้นชีวิตที่มีเหตุผล ทักษะชีวิต พิชิตปัญหา ด้วยปัญญา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายเยาวชนคนคุณธรรม กิจกรรมนันทนาการ ทักทาย ละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างกิจกรรมจินสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 1.ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิผลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล ทักษะการเรียนรู้ ผ่านหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 3. นักเรียนมีการแสดงออกทางจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 4. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม หนึ่งใจ ให้ธรรมะสัญจร และการต้อนรับอย่างดียิ่ง
นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
3 สิงหาคม 2563
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ขอขอบคุณ ศน.พัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ที่เข้านิเทศติดตาม และเข้าร่วมโครงการ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะสัญจร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กับโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย และจะนำคำสอนจากการอบรมครั้งนี้ และนำไปพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สิงหาคม 2563

ขอรับรองการนิเทศในครั้งนี้ //ขอบพระคุณค่ะ
นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
18 กันยายน 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้