รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นางรังสิมา บัวทอง พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา อำเภอศรีเทพ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV โรงเรียนขนาดเล็ก //โรงเรียนได้จัดตารางเรียนพร้อมกับโรงเรียนต้นทาง ในระดับชั้น ป.1 - 6 ใช้สื่อการสอนDLTV 100% และใบงาน ใบความรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จะเตรียมการสอนล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดทำใบงานสำหรับนักเรียน มีการตรวจใบงานให้คะแนนและประเมินผล มีการซ่อมบำรุง ดูแล เครื่องมืออุปกรณ์การเรียน DLTV สม่ำเสมอ และจะดำเนินการปรับปรุงในส่วนของการติดตั้งจอทีวี ต่อไป //ขอบพระคุณ นางสาวละเมียด เพ็ชรนิล รก.ผอ รร.บ้านซับน้อยพัฒนา คณะครูและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
19 สิงหาคม 2563
รับทราบ
นางวาสนา ก้อนวิมล
ครูธุรการ
28 สิงหาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้