รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) การจัดการเรียรการสอนวิทยาการคำนวณ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ พบว่า สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สะอาดเป็นระเบียบและโทรทัศน์มีขนาดพอเหมาะกับห้องเรียนและนักเรียน การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเลิกเรียน ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านการบริหารจัดการ ผู้อำนวยการ มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวกให้กับครู นักเรียน ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญ โดยการจัดหาคู่มือพระราชทานการสอนสำหรับโรงเรียนปลายทางอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นิเทศ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอ ด้านการจัดการเรียนการสอน ภายในห้องเรียนเหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เหมาะสมกับการปฎิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้พร้อมกับโรงเรียนต้นทาง ครูเอาใจใส่นักเรียน กำกับการเรียนการสอนทุกครั้งจัดเวลาเสริมกิจกรรม ครูใช้สื่อที่เหมาะสม ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ คิดสรา้งสรรค์ ประยุกต์เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง
นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์
20 สิงหาคม 2563
จากคำแนะนำด้านแผนการสอนวิทยาการคำนวณ ทางโรงเรียนจะจัดทำแผนการสอนให้ครบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และสอนให้เป็นระบบเพื่อให้นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายของธรรมชาติวิชา ขอขอบพระคุณนายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ ที่ได้ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี
นางสาววิลาวัลย์ อ้นเวียง
ครูผู้ช่วย
25 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้