รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียน) ตามกรอบการดำเนินงานดังนี้ คือ 1. การดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา นวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ covid 19 โรงเรียนได้จัดทำนวัตกรรม ชื่อว่า โครงการอ่างล้างมือ รวมพลัง ต้านภัยโควิด 2019 ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid 19 2. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมที่ลดขยะตั้งแต่ต้นทาง 3Rs ร่วมกับชุมชนจึงทำให้ขยะลดลงและเหลือให้น้อยที่สุดจนกลายเป็นศูนย์ 3. การประเมินคุณธรรมด้านความโปร่งใสในการทำงาน ITA ONLINE โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ศึกษานิเทศก์ได้แนะนำการรายงานข้อมูลในระบบ www.1tambon 1 school .ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อทำความเข้าใจ ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านกลางที่ได้ดำเนินกิจกรรมตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอย่างมีคุณภาพ
นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
11 สิงหาคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้