รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 ได้มานิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอนตามกรอบการดำเนินงาน 3 กิจกรรมดังนี้ 1. การดำเนินงานการพัฒนาและสงเสริมการศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอนได้ดำเนินการ”โครงการชุมชนเข้มแข็งประชาสัมพันธ์ทั่วถึง” ซึ่งเป็นผลงานที่อยู่ภายใต้สถานการณ์โควิด COVID19 ได้เป็นอย่างดีและได้จัดทำผลงานตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) และมีชุมชนให้ความร่วมมือและเป็นกำลังสำคัญของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี และมีการเตรียมความพร้อมด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (ITA online) โรงเรียนคุณภาพในตัวชี้วัดที่ 1-8 ส่วนตัวชี้วัดตัวที่ 9 และ 10 รอรับการอบรมเพื่อให้ดำเนินตามแนวทางที่ถูกต้อง 2. ได้มาพบการจัดอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาปลอด การทุจริต ตามโครงการเขตสุจริตของสำนักงานเขต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้อบรมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมและคุณลักษณะทั้ง 5 ประการที่เด็กควรมีและประพฤติ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอนที่ได้ขับเคลื่อนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ
นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
7 สิงหาคม 2563
ข้าพเจ้า นายศุภชัย บรรพลา ขอขอบคุณ ศน.มัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3ที่ได้มานิเทศติดตามการดำเนินงานและให้คำแนะนำโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน
นายศุภชัย บรรพลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้