รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางอัมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช 3 พร้อมด้วย นางมัทณา ชาวบ้านกร่างศึกษานิเทศก์ สพป.พช 3 ได้มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์โครงการ Coaching Teams ตามเป้าหมายดังนี้ 1. การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมวางแผนโดยมีการเข้าโรงเรียนมีการคัดกรองและวัดไข้ และในห้องเรียนมีการมาตรฐานการป้องกัน ข้อเสนอแนะ ทำมาตรการป้องกันของโรงเรียน 2. การอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนดำเนินกิจกรรมของการอ่านคือ ครูมีการบันทึกความเคลื่อนใหวของนักเรียนของการอ่านในแต่ละวันและมีการประชุม PLC เพื่อทบทวนกิจกรรม 3. การนิเทศภายในสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โรงเรียนได้ดำเนินการนิเทศภายใน 100% 4. การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนได้ดำเนินการขับเคลื่อนเรียนรู้เรื่อง ICT และเทคนิควิธีการเช่น Facebook Line การทำ YouTube และ Classroom ห้องเรียนออนไลน์ จากการที่ได้ติดตามครั้งที่ 1 ของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวพบว่า โรงเรียนได้มีการวางแผน และดำเนินงานตามเป้าหมายทั้ง 4 รายการได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวที่ได้ดำเนินงานตามโครงการ Coaching Teams ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี
นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
30 กรกฎาคม 2563
ขอขอบคุณ นางอัมรินทร์ เฉยทอง และ นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ซึ่งได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานแก่คณะครูและทีมงานในการชับเคลื่อนโครงการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวต่อไป จึงขอขอบคุณมาก ณ โอกาสนี้
นายฉัตรชัย ขันธะรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 สิงหาคม 2563

ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวที่ได้ดำเนินงานตามโครงการ Coaching Teams ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี
นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
8 กันยายน 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้