รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางมัทณาชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช 3 พร้อมด้วย นางอัมรินทร์ เฉยทองศึกษานิเทศก์ สพป.พช 3 ได้มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ครั้งที่ 2 พบว่าการนิเทศติดตามครั้งนี้ทางเรงเรียนบ้านนาไร่เดียวได้มีความพร้อมและดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการ Coaching Teams ดังนี้ 1. การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทางโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวมีมาตรการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และครูได้ร้อยละ 80 ได้มีนวัตกรรมการสอนแบบ Active Learning 2. การอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวได้มีนวัตกรรมการออกเขียนได้จากที่ครูทุกคนมีนวัตกรรมของตนเองแล้วนำมาคัดสรรเพื่อหาเบสของโรงเรียน มีวิธีดังนี้ 1.ครูทำการคัดกรองนักเรียนด้วยการอ่านแบบฝึกต่าง ๆแล้วแบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม 2.ครูลงพื้นที่เพื่อหาปัญหาของนักเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกับผู้ปกครอง 3.กิจกรรมช่วงเช้าครูประจำชั้นให้นักเรียนอ่านหนังสือเป็นรายบุคล 4.ในห้องเรียนมีมุมสื่อการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 3. การนิเทศภายในสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทางโรงเรียนได้จัดทำแบบนิเทศสมุดนิเทศเยี่ยมห้องเรียน 4. การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ใช้ Google Classroom และใช้ Facebook Line วันนี้ได้สังเกตุการสอนของครูด้วยเทคนิคการ Coaching ของครูบัวไร พิมลา สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 1.ครูใช้สื่อ DLTV จาก Notebook ของตัวเอง 2.ครูใช้เทคนิคการเป็นโค้ชได้ดีโดยการใช้คำถามกระตุ้นเด็ก 3.ครูเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิด 4.ครูทบทวนหลังจากจบบทเรียน 5.ครูดูแลนักเรียนที่ได้เดินทำกับนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวที่ได้ดำเนินงานตามโครงการ Coaching Teams ได้เป็นอย่างดี
นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
10 สิงหาคม 2563
ขอขอบคุณ นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง และ นางอัมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ครั้งที่ 2 ทั้งได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวต่อไป จึงขอขอบคุณมาก ณ โอกาสนี้
นายฉัตรชัย ขันธะรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 สิงหาคม 2563

ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวที่ได้ดำเนินงานตามโครงการ Coaching Teams ได้เป็นอย่างดีและมีช่วยส่งเสริมสนับสนุมการขับเคลื่อนการศึกษาตามนโยบายและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
8 กันยายน 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้