รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้า นางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ได้มาร่วมงานเปิดโครงการหนึ่ง ให้ธรรมะสัญจร ณ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน และได้พบปะครูนักเรียน ให้กำลังใจ สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของพระอาจารย์ธรรมวิทย์ ฐานะธัมโม การเรียนรู้ของนักเรียน การดูแลของครูที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า นักเรียนให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี ครูดูแลนักเรียนทุกคน ให้การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณ ผอ.ปิยะวรรณ์ บัวสุวรรณ ที่กรุณาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ
11 สิงหาคม 2563
ขอขอบคุณ นางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ รองผอ.เขตฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ที่มาร่วมงานเปิดโครงการธรรมะสัญจร ณ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน ขอขอบคุณค่ะ
นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 สิงหาคม 2563

ขอบคุณและขอรับรองการนิเทศในครั้งนี้ค่ะ
ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ
28 สิงหาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้