รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนบ้านเนินถาวร พบว่าการดำเนินงานในกิจกรรมที่๑ พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมภานใต้สถานการณ์cื่ovid19 โรงเรียนได้ให้ครูผู้สอนส่งผลงานเกี่ยวกับการสอนมาคัดเลือกเพื่อเป็นนวัตกรรมในการสอนและใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป กิจกรรมที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำโดยมีกระบวนการแต่ละด้านดังนี้ ด้านกลไกลการทำงาน ด้านการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ด้านการเชื่อมโยงกับบ้านและชุมชน มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกิจกรรมโดยใช้สื่อต่างๆเช่น เว็ปไซต์ จดหมายข่าว แผ่นพับ เป็นต้น กิจกรรมที่ ๓การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (ita) โรงเรียนได้เชิญผู้มีส่วนร่วมประชุมเช่น ผู้ปกครอง อบต. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ ขอขอบคุณ ผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง
นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์
21 กรกฎาคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้