รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ ภาคเช้า ข้าพเจ้าและคณะศึกษานิเทศก์ ได้มาร่วมพิธีเปิดโครงการหนึ่งใจ ให้ธรรมะสัญจร ณ โรงเรียนบ้านนาสนุ่น โดยมีท่านธีรภัทร ภาวะรีย์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในการเปิดการอบรม มีพระวิทยากร ได้แก่ พระอาจารย์ธรรมวิทย์ ฐานธัมโม ได้สวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน
ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ
22 กรกฎาคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้