รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านลำพาด ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านลำพาดได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย และความสะอาด 2. การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนเน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่กับนักเรียน ให้นักเรียนตระหนักต่อการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการรักษาความสะอาด การล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัยในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด (COVID-2019) ด้านการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ โรงเรียนได้ดำเนินการตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อย ผู้นิเทศติดตาม นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง 10 กรกฏาคม 2563
นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์
10 กรกฎาคม 2563
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 รับการนิเทศจากนางปิยะวรรณ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.3 ได้แนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อให้โรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในช่วงที่มีการเปิดเรียนและจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูร่วมกับ อสม.ประจำหมู่10 บ้านลำพาด ได้ติดตามและมีมาตรการในการดูแลนักเรียนเรื่องการปฏบัติตนให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงเรียน
นางสาวภัทรนาถ พรมจิ๋ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้