รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย และความสะอาด 2. การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนเน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่กับนักเรียน ให้นักเรียนตระหนักต่อการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการรักษาความสะอาด การล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัยในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด (COVID-2019) ด้านการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ โรงเรียนได้ดำเนินการตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อย ผู้นิเทศติดตาม นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง 9 กรกฏาคม 2563
นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์
9 กรกฎาคม 2563
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนมีความรักษาความสะอาดในทุกด้าน เพื่อป้องกันการระบาดของ covid-19 โดยมีการวัดอุณหภูมิเข้า- ออก โรงเรียน มีจุดล้างมือทั่วถึงบริเวณโรงเรียนหลายจุด รักษาระยะห่างในการทำกิจกรรมและการนั่งเรียน มีการทำฉากกั้นแต่ละโต๊ะเรียนของนักเรียน และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคนในทุกวัน
นายสฤษดิ์ ปิจจะโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้