รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านซับชมภู ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านซับชมภูได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย และความสะอาด 2. การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนเน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่กับนักเรียน ให้นักเรียนตระหนักต่อการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการรักษาความสะอาด การล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัยในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด (COVID-2019) ด้านการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ โรงเรียนได้ดำเนินการตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อย ผู้นิเทศติดตาม นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง 9 กรกฏาคม 2563
นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์
9 กรกฎาคม 2563
ขอขอบคุณ นางปิยะวรรณ์. เชิญทอง. ศึกษานิเทศก็ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3. ที่ได้มานิเทศก์การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563. ให้คำแนะนำนักเรียนในการปฏิบัติตน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า. และแนะนำวิชาการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา. การประกันคุณภาพภายใน
นางอรชา เขียวมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้