รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางสาวอุบล หมายเทียมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี พร้อมด้วย นางบุษรา เรืองซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด และ นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านบ้านเกาะแก้ว พบว่า 1.โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ 6 ข้อของ สพฐ.และ 20 ข้อ ของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 2.โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน น่าชื่นชมอย่างยิ่ง 3.โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตรทุกชั้นเรียน 4.โรงเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น การผลิตเจลล้างมือ ถุงสบู่ล้างมือ ฉากกั้นในโรงอาหาร และ การผลิตฉากกั้นบนโต๊ะนักเรียน ขอให้โรงเรียนนำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อ ไวรัส COVID-19 ไปบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาสร้างสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบท เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนและการเผยแพร่ต่อไป ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์
2 กรกฎาคม 2563
ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆ
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้