รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางสาวอุบล หมายเทียมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี พร้อมด้วย นางบุษรา เรืองซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด และ นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านหนองสรวง พบว่า 1. โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ 6 ข้อของ สพฐ.และ 20 ข้อ ของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี 2. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน น่าชื่นชมอย่างยิ่ง 3. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตรครบทุกชั้น ขอให้โรงเรียนนำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อ ไวรัส COVID-19 ไปบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาสร้างสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบท ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์
2 กรกฎาคม 2563
ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ให้คำแนะนำ และแนวทางการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านหนองสรวงจะนำคำแนะนำของท่านคณะกรรมการฯ ไปปรับใช้และพัฒนาต่อไป
นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กรกฎาคม 2563

รับทราบ และขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองสรวง ขอให้พัฒนาและรักษาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป
นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์
17 กรกฎาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้