รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย นายวิชชา อยู่เพชร ผอ.รร.บ้านท่าด้วงและนายคงภัค สงนุ้ย ผอ.รร.บ้านห้วยตลาด ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนบ้านปางยาง พบว่าโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. โรงเรียนได้มีมาตรการการคัดกรอง วัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาโดย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำหมู่บ้าน ได้มาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือโรงเรียน 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1 เมตร 5. มีการทำความสะอาดห้องเรียนและเปิดประตูระบายอากาศ 6. ไม่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมกลุ่ม โรงเรียนบ้านปางยางได้จัดการเรียนการสอนครึ่งวัน และ ได้มี Best Practice เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพ ชื่อผลงานคือ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 360 องศา ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นอย่างดี
นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
2 กรกฎาคม 2563
ขอบคุณคณะนิเทศก์ ที่ได้ให้กำลังใจแนะนำการเตรียมความพร้อมในวันเปิดเรียนของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง
นายวิสุทธิ์ แว่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 กรกฎาคม 2563

ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 และมี อสม.และชุมชุมที่ให้ความมือเป็นอย่างดี
นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
12 สิงหาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้