รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นายศุภกร วิแสง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และนางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนบ้านเฉลียงทอง พบว่าโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. มีการคัดกรอง วัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาโดย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของหมู่บ้านมาปฏิบัติหน้าที่ 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1 เมตร 5. มีการทำความสะอาดห้องเรียนและให้อากาศถ่ายเทสะดวก 6. งดจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม โรงเรียนบ้านเฉลียงทองได้จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น และ ครู 1 คน สอน 3 ระดับชั้นเรียนกับ DLTV ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น คือนักเรียนได้มีผลกระทบด้านเสียงของโทรทัศน์ ได้เสนอแนะให้พี่เรียนเช้า น้องเรียนบ่าย ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี
นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
3 กรกฎาคม 2563
หลังจากคณะรอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ทางโรงเรียนได้ประชุมครูเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา จากการเรียนรวมชั้น 3 ระดับ ได้แยก นร ชั้น ป1จำนวน 4 คน โดยแยกห้องเรียนให้ไปเรียนห้องธุรการโดยมีครูธุรการช่วยสอนเพิ่มเติมและดูแลอย่างใกล้ชิดและจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นป6 แยกห้องเรียนที่ห้องคอมพิวเตอร์ โดยครูเวียนสอนและใช้ DLTV เรียน ขอขอบคุณนายศุภกร วิแสง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และนางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มานิเทศ ติดตามการเรียนการสอนมาณ ที่นี้ด้วย
นายสุชัดร์ จันทรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 กรกฎาคม 2563

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ได้เตรียมความพร้อมในจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดีและถ้าทางโรงเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยเรื่องใดหรือต้องการซักถามทางศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบยินดีช่วยเหลือ
นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
10 กรกฎาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้