รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนบ้านห้วยตลาด พบว่าโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. โรงเรียนได้มีมาตรการการคัดกรอง วัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาโดย อสม. ของหมู่บ้านมาปฏิบัติหน้าที่ 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1 เมตร 5. มีการทำความสะอาดห้องเรียนและอากาศถ่ายเท 6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มของนักเรียน และได้พบว่าห้องเรียนได้จัดบอร์ดและป้ายนิเทศได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ และได้มีมาตรการป้องกันเชื้อโรคโควิดได้ดี ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศครั้งนี้และทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี
นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
3 กรกฎาคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้