รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย นายวิชชา อยู่เพชร ผอ.รร.บ้านท่าด้วงและนายคงภัค สงนุ้ย ผอ.รร.บ้านห้วยตลาด ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนสันเจริญโป่งสะทอน พบว่าโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. โรงเรียนได้มีมาตรการการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน ด้วยการวัดไข้ และติดสติ๊กเกอร์จาก อสม.ประจำหมู่บ้าน โดยนักเรียนแต่ละคนมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำตัว 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1 เมตร 5. ทำความสะอาดห้องเรียนและมีการระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก 6. ไม่มีการเรียนการสอนที่ทำเป็นกลุ่ม โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอนได้มีนวัตกรรมคือ”ชุมชนเข้มแข็งประชาสัมพันธ์ทั่วถึง” ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของชุมชน ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้มีมาตรการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
2 กรกฎาคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้