รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย นายวิชชา อยู่เพชร ผอ.รร.บ้านท่าด้วงและนายคงภัค สงนุ้ย ผอ.รร.บ้านห้วยตลาด ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนบ้านท่าด้วง พบว่าโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. โรงเรียนได้มีมาตรการการคัดกรอง วัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียน 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1 เมตร 5. มีการทำความสะอาดห้องเรียนและเปิดประตูระบายอากาศ 6. ไม่มีการทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โรงเรียนบ้านท่าด้วงได้มีนวัตกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา คือ หน้ากากผ้าต้านโควิด ซึ่งเป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพและประโยชน์เหมาะกับสถานการณ์เป็นอย่างมาก ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 และมีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดี
นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
2 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนบ้านท่าด้วง ขอบขอบคุณคณะนิเทศก์ ที่ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนบ้านท่าด้วง โรงเรียนบ้านท่าด้วงจะนำคำแนะนำจากคณะนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนต่อไป
นายวิชชา อยู่เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 กรกฎาคม 2563

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ได้เตรียมความพร้อมในจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดีและถ้าทางโรงเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยเรื่องใดหรือต้องการซักถามทางศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบยินดีช่วยเหลือ
นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
10 กรกฎาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้