รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ ศน.เสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และผอ.ธนวรรณ จีรวัฒน์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านสระประดู่ อ.วิเชียรบรี ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการเรียนทางไกลผ่านทีวี DLTV ในสถานกาณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในเขตบริการ ณ หมู่ 12 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี พบว่านักเรียนส่วนหนึ่งดูจากทีวีไม่ได้เพราะใช้กล่องรับสัญญาณดาวเทียมรุ่นเก่าซึ่งเป็นระบบ C Band ไม่สามารถรับสัญญาณทีวีช่องการศึกษาระบบ KU Band ได้ จึงเรียนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เน้นทำแบบฝึกหัดและทำใบงานที่ทางโรงเรียนมอบให้ ซึ่งผู้ปกครองมีความใส่ใจและดูแลบุตรหลานให้อ่านเขียนและทำแแบบฝึกหัดส่งครูตามกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยคณะครูนัดหมายพบปะนักเรียนและรับใบงานจากนักเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์
2 มิถุนายน 2563
นักเรียนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีขณะที่เรียนออนไลน์ ครูได้มอบหมายให้ทำใบงาน และได้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองไม่ให้กังวลหากไม่พร้อม เมื่อโรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ นักเรียนจะได้เรียนครบตามหลักสูตร และจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน
นางยุวดี ดุนขุนทด
ครู
10 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้