รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ ศน.เสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผอ.วุฒิพงศ์ โกบุตร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านบึงกระจับ อ.วิเชียรบรี ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการเรียนทางไกลผ่านทีวี DLTV ในสถานกาณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในเขตบริการ ณ หมู่ 4 และ 5 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี พบว่านักเรียนบางส่วนดูจากทีวีไม่ได้เพราะใช้กล่องรับสัญญาณดาวเทียมรุ่นเก่าซึ่งเป็นระบบ C Band ไม่สามารถรับสัญญาณทีวีช่องการศึกษาระบบ KU Band ได้ จึงนัดหมายมาเรียนร่วมกันที่บ้านเพื่อนที่สามารถรับสัญญาณได้ นักเรียนบางกลุ่ม เรียนโดยการอ่านหนังสือ และทำแบบฝึกหัดแทนการดูทีวี โดยมีผู้ปกครองควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด นักเรียนบางส่วนเรียนทางโทรศัพท์มือถือ โดยคุณครูได้จัดทำใบงาน มอบให้นักเรียนและนัดหมายให้ส่งใบงาน และส่งแบบฝึกหัดให้คุณครูตรวจทุกวันศุกร์
นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์
2 มิถุนายน 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้