รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นที่ 4 มิถุนายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ ศน.เสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผอ.สมเกตุ ศรีพลัง และคณะครูโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม อ.บึงสามพัน ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการเรียนทางไกลผ่านทีวี (DLTV) ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในเขตบริการ ณ หมู่ 9 และหมู่18 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ พบว่าผู้ปกครองค่อนข้างมีความพร้อม โดยติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต 3BB และบางครอบครัวใช้จานดาวเทียมแบบตะแกรงและใช้ทีวีรุ่นเก่าที่ไม่ใช่สมาร์ททีวี ก็จัดหากล่องรับสัญญาณดาวเทียมที่เป็นเครื่องรับสัญญาณ WIFI ทำให้สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อสัญญาณ WIFI จากอินเทอร์เน็ตขึ้นจอและเรัยนผ่านทางทีวีได้//ในกรณีที่ผู้ปกครองมีลูกหลายคนและเรียนคนละชั้น มีการจัดการเรียนรวมชั้นของนักเรียนในละแวกเดียวกัน โดยให้บ้านแต่ละหลังเปิดทีวีเพื่อการศึกษา ครอบครัวละชั้น และให้นักเรียนไปเรียนร่วมกันตามชั้นเรียนของตน หลังละ 3-5 คน//นักเรียนบางส่วนโดยเฉพาะชั้นมัธยม ใช้โน้ตบุ้คเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บ้าน//นักเรียนที่เรียนทางทีวีไม่ได้ ส่วนใหญ่จะเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านWIFI ทั้งนี้ คุณครูได้จัดทำใบงาน มอบให้นักเรียนและนัดหมายให้ส่งใบงาน และส่งแบบฝึกหัดให้คุณครูตรวจทุกวันศุกร์ โดยมีผู้ปกครองควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์
4 มิถุนายน 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้