รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ ศน.เสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผอ.ชูชาติ ทองเย้าและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ อ.บึงสามพัน ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการเรียนทางไกลผ่านทีวี (DLTV) ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในเขตบริการ ณ หมู่ 8 และ หมู่12 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน พบว่านักเรียนบางส่วนดูจากทีวีไม่ได้เพราะใช้กล่องรับสัญญาณดาวเทียมรุ่นเก่าซึ่งเป็นระบบ C Band ไม่สามารถรับสัญญาณทีวีช่องการศึกษาระบบ KU Band ได้ และบางครอบครัวใช้กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินของกสทช.ที่ใช้แผงก้างปลา มีต้นไม้ใหญ่หน้าบ้าน ทำให้รับสัญญาณช่องการศึกษาได้เฉพาะชั้นอนุบาล 1-3 และม.1-3 เท่านั้น ไม่สามารถรับสัญญาณช่องป.1-6 ได้ คุณครูได้จัดทำใบงานมอบให้นักเรียนและนัดหมายให้ส่งใบงาน และส่งแบบฝึกหัดให้คุณครูตรวจทุกวันศุกร์ //นักเรียนที่เรียนทางทีวีไม่ได้ ส่วนใหญ่จะเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านWIFI ที่บ้านเนื่องจากติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต 3BB/CAT/และใช้อินเทอร์เน็ตประชารัฐฟรี //นักเรียนบางส่วนเรียนผ่านทีวีและทำแบบฝึกหัดที่ครูมอบหมาย โดยมีผู้ปกครองควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์
4 มิถุนายน 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้