รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
4 มิ.ย. 63 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านนาสนุ่น ศูนย์พัฒนาวิชาการนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ (บ้านผู้ปกครอง 3 ครอบครัว) ผลการนิเทศดังนี้ 1.โรงเรียนดำเนินการประชุมและวางแผนเพื่อจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 63 2.โรงเรียนสำรวจความต้องการกล่องดิจิตอล โทรทัศน์ และโทรศัพท์มือถือ สัปดาห์ที่ 1 และ 2 พบว่า ร้อยละ 70 รับชมผ่าน DLTV ไม่ได้ แต่สามารถรับชมผ่านทางโทรศัพท์ได้ร้อยละ 30 โดยใช้สัญญาณเน็ตประชารัฐของหมู่บ้าน 3.ผอ.นัตทยา ทองงาม ได้ร่วมประชุมคณะครู ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล และประชาสัมพันธ์โดยการประกาศเสียงตามสายในหมู่บ้าน คณะครูจัดเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุต่าง ๆ สำหรับครูในการวางแผนและดำเนินการ โดยดาวน์โหลดและศึกษาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และใบงานต่าง ๆ และมอบหนังสือเรียน แบบฝึกทักษะ 2 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระภาษาไทย และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1 - ป.6 4.คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ปกครองและนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน และมากกว่า 1 ครั้งในสัปดาห์แรก และมีการพบและเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกวัน เพื่อจัดสอนให้กับนักเรียนทุกบ้าน โดยสลับวันไป ของนักเรียนในระดับชั้น ป.1 พร้อมกับสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนที่บ้าน 5.รับส่งเอกสารส่งแฟ้มงาน ใบงาน พร้อมทั้งแจ้งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ให้ครูทราบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยคุณครูจะนำใบงานไปแจกให้ถึงบ้านผู้ปกครอง ในแต่ละระดับชั้นโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ >> ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา ครูจะเตรียมใบงานเอง และผสมผสานกับแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะในหนังสือเรียน เพื่อปรับพื้นฐานในการเรียนของนักเรียน และให้สอดคล้องกับเนื้อหาในการเรียนผ่าน DLTV ผู้ปกครองจะช่วยแนะนำ และดูแลเมื่อนักเรียนทำกิจกรรม และใบงานที่บ้าน และออกเยี่ยมบ้านผู้ปกครองและนักเรียนโดยตรง >> มีการประชุมคณะครูทุกสัปดาห์ และการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ทาง Line กลุ่มของโรงเรียนบ้านนาสนุ่น และ เพจ Facebook เพื่อปรึกษาปัญหา และมอบหมายภารกิจในสัปดาห์ถัดไป และการรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ทางเพจ Facebook ให้ผู้ปกครองทราบ ขอขอบพระคุณ ท่านผอ.นัตทยา ทองงาม พร้อมด้วยคณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตามบ้านผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ ✌️✌️✌️ ขอบคุณคุณทีมงานจากโรงเรียนบ้านนาสนุ่นทีม ICT ทีมประชาสัมพันธ์ ภาพ เสียง และการตัดต่อวิดีโอ การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และเยี่ยมบ้านผู้ปครอง ด้วยนะคะ
นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
4 มิถุนายน 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้