รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
4 มิ.ย. 63 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร ศูนย์พัฒนาวิชาการนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ (บ้านผู้ปกครอง 3 ครอบครัว) ผลการนิเทศดังนี้ 1.โรงเรียนดำเนินการประชุมและวางแผนเพื่อจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 63 2.โรงเรียนสำรวจความต้องการกล่องดิจิตอล โทรทัศน์ และโทรศัพท์มือถือ สัปดาห์ที่ 1และ2 พบว่า ร้อยละ 80 รับชมผ่าน DLTV ไม่ได้ แต่สามารถรับชมผ่านทางโทรศัพท์ได้ร้อยละ 20 โดยใช้สัญญาณเน็ตประชารัฐของหมู่บ้าน 3.ผอ.นัตทยา ทองงาม รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.รร. ได้ร่วมประชุมคณะครู ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2563 4.คณะครูจัดเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุต่าง ๆ สำหรับครูในการวางแผนและดำเนินการ โดยดาวน์โหลดและศึกษาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และใบงานต่าง ๆ มอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ป.6 5.คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ปกครองและนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน และมากกว่า 1 ครั้งในสัปดาห์แรก และมีการพบและเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกวัน เพื่อจัดสอนให้กับนักเรียนทุกบ้าน โดยสลับวันไป ของนักเรียนในระดับชั้น ป.1 พร้อมกับสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนที่บ้าน 6. รับส่งเอกสารส่งแฟ้มงาน ใบงาน พร้อมทั้งแจ้งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ให้ครูทราบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยคุณครูจะนำใบงานไปแจกให้ถึงบ้านผู้ปกครอง ในแต่ละระดับชั้นโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ >> ระดับชั้นอนุบาล ครูจะเตรียมใบงานเอง เพื่อปรับพื้นฐานในการเรียนของนักเรียน และให้สอดคล้องกับเนื้อหาในการเรียนผ่าน DLTV ผู้ปกครองจะช่วยแนะนำ และดูแลเมื่อนักเรียนทำกิจกรรม และใบงานที่บ้าน และออกเยี่ยมบ้านผู้ปกครองและนักเรียน >> ระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนจะเรียนผ่าน DLTV ครูจะดาวน์โหลดและคัดเลือกใบความรู้ ใบงาน 2 วิชาหลัก และผสมผสานกับใบงานตามกลุ่มสาระและตามเนื้อหาในสัปดาห์นั้น ๆ เพิ่มเติมไป เยี่ยมบ้านผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อแจกใบงานในสัปดาห์ต่อไป พร้อมกับซักถามปัญหา และแนะนำผู้ปกครองโดยตรง >> มีการประชุมคณะครูทุกสัปดาห์ และการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ทาง Line กลุ่มของโรงเรียนบ้านจัดสรร และ Facebook เพื่อปรึกษาปัญหา และมอบหมายภารกิจในสัปดาห์ถัดไป ขอขอบพระคุณ ท่านผอ.นัตทยา ทองงาม รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.รร. พร้อมด้วยคณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตามบ้านผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ ✌️✌️✌️ ขอบคุณคุณทีมงานจากโรงเรียนบ้านนาสนุ่นและโรงเรียนบ้านจัดสรร ทีม ICT ทีมประชาสัมพันธ์ ภาพ เสียง และการตัดต่อวิดีโอ การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และเยี่ยมบ้านผู้ปครอง ด้วยนะคะ
นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
4 มิถุนายน 2563
โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ขอชอบคุณ นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ ที่ได้ลงพื้นที่ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร ศูนย์พัฒนาวิชาการนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ และได้ชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ รวมไปถึงการให้คำแนะนำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครูต่อไป และขอขอบพระคุณ ท่านผอ.นัตทยา ทองงาม รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจัดสรร ซึ่งเป็นผู้ประสานงานด้านภาพและเสียง ขอบคุณค่ะ
นางมนัชยา คำมา
ครู
12 มิถุนายน 2563

รับทราบ ขอบพระคุณค่ะ
นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
9 กรกฎาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้