รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
2 มิ.ย. 63 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ศพว.บ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี (บ้านผปค. 5 ครอบครัว) ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนดำเนินการประชุมแลวางแผนเพื่อจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 63 2. โรงเรียนสำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลและTV โทรศัพท์ Youtube สัปดาห์ที่ 1และ2 พบว่า ร้อยละ 80 รับชมผ่าน DLTV ได้ แต่สามารถรับชมผ่านทางโทรศัพท์ 3. ผอ.บุญเลิศ ฉิมใจงาม ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุต่าง ๆ สำหรับครูในการวางแผนและดำเนินการ โดยดาวน์โหลดและศึกษาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และใบงานต่าง ๆ มอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 4. คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ปกครองและนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน พร้อมกับสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนที่บ้าน 5. รับส่งเอกสารส่งแฟ้มงาน ใบงาน พร้อมทั้งแจ้งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ให้ครูทราบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในแต่ละระดับชั้นโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้  ระดับชั้นอนุบาล ครูจะเตรียมใบงานเอง เพื่อปรับพื้นฐานในการเรียนของนักเรียน และให้สอดคล้องกับเนื้อหาในการเรียนผ่าน DLTV ผู้ปกครองจะช่วยแนะนำ และดูแลเมื่อนักเรียนทำกิจกรรม และใบงานที่บ้าน และออกเยี่ยมบ้านผู้ปกครองและนักเรียน พบว่านักเรียนไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน และมีความสนใจน้อย  ระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนจะเรียนผ่าน DLTV ครูจะดาวน์โหลดและคัดเลือกใบความรู้ ใบงาน 4 วิชาหลัก และผสมผสานกับใบงานตามกลุ่มสาระและตามเนื้อหาในสัปดาห์นั้น ๆ เพิ่มเติมไป เยี่ยมบ้านผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อแจกใบงานในสัปดาห์ต่อไป พร้อมกับซักถามปัญหา และแนะนำผู้ปกครองโดยผ่านทาง Line กลุ่มผู้ปกครอง และผู้ปกครองจะโทรศัพท์มาสอบถามเมื่อไม่เข้าใจหรือพบปัญหา โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่าการเรียนผ่าน DLTV ใน 5 กลุ่มวิชาหลักนั้น กลุ่มสาระภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา นักเรียนจะทำได้ เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน แต่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นั้น นักเรียนจะสอบถามและผ่านกลุ่ม Line และ inbox Facebook แนะนำให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก google และมีการใช้ App Zoom ในการสนทนาการส่งภาพการเข้าเรียน ซักถามปัญหาหลังจากเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  มีการประชุมย่อยในทุกวัน และประชุมสรุปงานในแต่ละสัปดาห์ นำปัญหามาร่วมกันแก้ไข ในสัปดาห์ต่อไป ขอขอบพระคุณ ท่านผอ.บุญเลิศ ฉิมใจงาม พร้อมด้วยคณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ ✌️✌️✌️ ขอบคุณคุณทีมงาน ICT ทีมประชาสัมพันธ์ ภาพ Infographic รายงานแนวทางการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 2 ด้วยนะคะ
นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
2 มิถุนายน 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้