รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
2 มิ.ย. 63 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ ศพว.บ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี (บ้านผปค. 7 ครอบครัว) ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 พค 63 2. โรงเรียนสำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลและTV สัปดาห์ที่ 2 พบว่า ร้อยละ 91.72 รับชมผ่าน DLTV ได้ และนักเรียนร้อยละ 8.28 รับชม DLTV ไม่ได้ แนะนำช่วยเหลือในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในเบื้องต้นโดยการขอรับบริจาคกล่องสัญญาณให้กับนักเรียน และให้นักเรียนยืมโทรทัศน์ในการรับชม 3. ผอ.วัฒนศิลป์ สิงห์เครือ พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันวางแผนและดำเนินการ ดาวน์โหลดและศึกษาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และใบงานต่าง ๆ 4. สำรวจนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านทุกคน และสำรวจผู้ปกครองที่มีความพร้อมในการเรียนของนักเรียน โดยลงไปให้ความเชื่อเหลือ จัดหา (ยืม) กล่องรับสัญญาณ และเครื่องรับโทรทัศน์ มอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 5. คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ปกครองและนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน พร้อมกับสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนที่บ้าน 6. รับส่งเอกสารส่งแฟ้มงาน ใบงาน พร้อมทั้งแจ้งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ให้ครูทราบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน >> ผลการจัดการเรียนรู้ ในสัปดาห์ที่1 นักเรียนยังไม่เข้าใจ ในระบบการเรียน และบางคนไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควร เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีเวลา ไมมีเพื่อนเรียน และเกิดความรู้สึกเบื่อเพราะไม่ได้มีกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน ดังนั้นในช่วงที่นักเรียนเรียนรู้นั้นได้ให้คณะครูออกเยี่ยมบ้าน เพื่อแนะนำแนวทางการเรียน โดยครูรับส่งงานและแบบฝึกหัดนักเรียนทุกคนมีการติดต่อนักเรียนและผู้ปกครองโดยตรง ผ่านช่องทาง Facebook และช่องทาง Line 1. ผลการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 2 นักเรียนร้อยละ 64.97 เข้าเรียนเป็นประจำทุกวัน 2. นักเรียนร้อยละ 62.72 มีความรับผิดชอบในการส่งใบงานตามวันและเวลาที่กำหนด 3. นักเรียนและผู้ปกครองมีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนทางไกลมากขึ้น 4. ได้ให้นักเรียนระดับชั้นเดียวกันสามารถไปรับชมกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ ๆ กันได้ ขอขอบพระคุณ ท่านผอ.วัฒนศิลป์ สิงห์เครือ พร้อมด้วยคณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตามบ้านผู้ปกครอง และให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ ✌️✌️✌️ ขอบคุณคุณทีมงาน ICT ทีมประชาสัมพันธ์ ภาพ Infographic รายงานแนวทางการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 2 ด้วยนะคะ
นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
2 มิถุนายน 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้