รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และนางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านราหุล อ.บึงสามพัน ลงพื้นที่ ออกนิเทศ ติดตาม เยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตบริการ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2//การเรียนทางไกล DLTV ในสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 พบว่า กลุ่มที่ 1. ค้มโคกตายอ หมู่บ้านโคกตายอ-นักเรียนที่ดูทีวีไม่ได้ก็มาดูที่บ้านญาติ รวม 5 คน นร.ชั้นมัธยมบางส่วนเรียนจากโทรศัพท์มือถือ //กลุ่มที่ 2 คุ้มราหุล ซอย 2 ณ หมู่บ้านราหุล นักเรียนดูทีวีที่บ้านไม่ได้ก็มาดูที่บ้านยาย จำนวน 3 คน //กลุ่มที่ 3 ค้มสี่แยกราหุล หลังสถานีอนามัยบ้านราหุล นักเรียนมีญาติพี่น้องอยู่ในวัยเรียนด้วยกัน 5 คน ไม่มีบ้านญาติใกล้เคียง ดูทีวีช่องการศึกษา(KU Band) ไม่ได้เพราะกล่องรับสัญญาณเป็นระบบ V รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 5 (C Band) เรียนโดยการอ่านหนังสือและทำแบบฝึกหัดจากใบงานที่ครูแจกให้
นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์
26 พฤษภาคม 2563
รับทราบการตรวจนิเทศก์จากท่านศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นางสาวเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ข้าพเจ้านางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราหุล ได้รับทราบผลการนิเทศตามราชการ และได้ประชุมทราบผลการนิเทศและได้วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน อย่างต่อเนื่องและให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้