รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
28 พ.ค. 63 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ศพว. นาสนุ่น อำเภอศรีเทพ (บ้านผปค. 5 ครอบครัว) ผลการนิเทศดังนี้ 1.โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 พค 63 2.โรงเรียนสำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลและTV ผลการสำรวจพบว่า ร้อยละ 70 รับชมผ่าน DLTV ไม่ได้ ร้อยละ 30 รับชมDLTV ได้ 3.ผอ.สมพงษ์ ไพรสิงห์ พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันวางแผนและดำเนินการ จัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯ มอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 ปรับแผนการเรียนการสอนจากดูผ่าน DLTV เป็นการทำใบงาน ใบกิจกรรม ที่ครุประจำชั้นมอบให้และให้คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ปกครองและนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน 4.การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ผ่านกลุ่ม เพจfacebook ของระดับชั้นตนเอง นักเรียนจะมี Facebook เป็นของตนเอง และทางโทรศัพท์จะประสานกับคุณครูประจำชั้น ปรึกษางานและสอบถามใบงานหรือแบบฝึกหัดที่ไม่เข้าใจ เพื่อให้ครูอธิบายเพิ่มเติม 5.จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง 1.นักเรียนจะเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ ช่องสัญญาณ DLTV โดยผู้ปกครองจะเติมเงินในโทรศัพท์ให้นักเรียน ได้เปิดทางช่อง Youtube ทำใบงานส่งตามกำหนด ครูออกเยี่ยมบ้านมอบใบงานทุกวันศุกร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จะรับใบงานในสัปดาห์ถัดไปได้ที่โรงเรียน 2.บ้านที่มีผู้ปกครองดูแล (เด็กอนุบาล) ทำใบงานปรับพื้นฐานของนักเรียน (ใบงานที่ครูจัดหาให้สำหรับนักเรียนผสมผสานกับใบงานจาก DLTV) 6.นักเรียนบ้านใกล้เคียงกันจะมาทำใบงานร่วมกัน ในระดับชั้นเดียวกัน ใบงาน และแบบฝึกหัดที่ครูเตรียมให้ ขอขอบพระคุณ ท่านผอ.สมพงษ์ ไพรสิงห์ พร้อมด้วยคณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผู้ปกครอง และให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ ปล.มีคลิปวิดีโอการนิเทศติดตามในครั้งนี้ด้วยนะคะ ขอบคุณคุณครูเมและทีมงาน ICT ด้วยนะคะ ขอบคุณเจลล้างมือของฝากจากคุณครูต้น ด้วยจ้า
นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
28 พฤษภาคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้